De eindfase van Uit Vrije Wil

september 2013

Op 30 september 2013 kreeg Uit Vrije Wil voor het laatst de gelegenheid haar standpunt in de Tweede Kamer toe te lichten. Dat was in een rondetafelgesprek dat de Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hield over de tweede evaluatie van de Euthanasiewet en de kabinetsreactie daarop. Uit de voorliggende kamerstukken kwam het volgende naar voren.

De grondgedachte om het wetsvoorstel van Uit Vrije Wil af te wijzen was dat het zich niet goed zou verhouden tot het huidige stelstel, waarin na jarenlange discussies een evenwicht is gevonden voor het handelen rond het levenseinde. Het zou volgens sommigen een “gat in de heg” betekenen.

Uit Vrije Wil bracht daar in haar Position Paper tegen in dat de voorgestelde route niets had van een “gat in de heg”, maar veeleer gezien kon worden als een begaanbare nieuwe “openbare weg” voor ouderen met een voltooid leven die op dit moment geen kant op kunnen met hun wens om menswaardig te sterven. Het gememoreerde evenwicht was ver te zoeken. De discussie is opnieuw hoog opgelaaid. Dit pleidooi heeft echter niet mogen baten. Tenslotte drong Yvonne van Baarle namens de initiatiefgroep erop aan een Staatscommissie Voltooid Leven in te stellen. Opdracht: het doen van voorstellen die het mogelijk maken dat ouderen die hun leven voltooid achten hun leven op een waardige wijze zelf kunnen beëindigen. Was die oproep maar nooit gedaan. Met het inzicht van nu is door onderzoek juist veel misverstand ontstaan.

Jan Terlouw

Hedy d’Ancona

November 2013

Een actiegroep moet nooit te lang bestaan, zeker niet als de actievoerders oude mensen zijn.

Op 28 november hief de Initiatiefgroep Uit Vrije Wil zich op en werd het stokje overgedragen aan de NVVE, de grootste organisatie op het gebied van een vrijwillig levenseinde. Uit Vrije Wil had zich aanvankelijk een ander afscheid voorgesteld, meer spetterend en spraakmakend. Maar het is nu eenmaal zo gelopen.

Jan Terlouw zei daarover: “Uit Vrije Wil loopt vreedzaam en een beetje ongemerkt ten einde, zoals een goed levenseinde zou moeten zijn.” Hier is het de plaats om nadrukkelijk Hedy d’Ancona en Dick Swaab te bedanken voor hun inbreng.

Hedy is altijd bereid geweest tot overleg en media-optredens. Dick stuurde zijn antwoord op vragen binnen tien minuten per mail, ook al was dat uit China waar hij vaak met studenten verbleef.

Samenvattend ziet het gedachtegoed van Uit Vrije Wil er als volgt uit:

Doelstelling Burgerinitiatief Voltooid Leven

De legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten.

Dit op hun nadrukkelijk verzoek en onder voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid.

Kernpunten bij de uitwerking hiervan zijn:

  • De vrijheid van de oudere vanaf 70 jaar om zelf te beschikken over zijn/haar levenseinde.
  • Het verzoek om stervenshulp dient aan de zorgvuldigheidseisen vrijwillig, weloverwogen en duurzaam te voldoen.
  • Stervenshulp wordt verleend door daartoe op te leiden hulpverleners met de bevoegdheid de dodelijke middelen te verstrekken.