Opinie

Opinie

Wetsvoorstel Voltooid Leven van D66

Hulp bij zelfdoding toestaan aan ouderen wier leven voltooid is - af is zei Pia Dijkstra - is het hoofddoel van de nieuwe wet met als volledige titel ‘Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra houdende toetsing van...

Lees meer

Opinie

Het Perspectief-onderzoek uitgelegd

Het onderzoek bevat een kwantitatief en een kwalitatief onderzoeksdeel. Voor de kwantitatieve deelstudie werd een steekproef verspreid onder 32.477 burgers van 55 jaar en ouder. Daar had de Tweede Kamer niet om...

Lees meer

Opinie

De Kabinetsreactie loog er niet om

De Kabinetsreactie loog er niet om. Van de analyse en conclusies van het adviesrapport werd geen spaan heel gelaten. Een wettelijk kader aanvullend op en naast de huidige systematiek behoort wél tot de mogelijkheden...

Lees meer

Opinie

Adviescommissie Voltooid Leven

Op basis van literatuuronderzoek concludeert de Adviescommissie dat de problematiek van ‘voltooid leven’ noch naar aantal noch naar aard een herziening of wijziging rechtvaardigt van de Wet toetsing...

Lees meer

Opinie

Proeve van een wet

Van begin af aan was de uitdagende vraag voor de initiatiefgroep hoe de zelfbeschikking van ouderen geen geweld aangedaan wordt als zij een voltooid leven ervaren en hulp nodig hebben bij de levensbeëindiging. Over...

Lees meer

Opinie

Manifest

Doel Uit Vrije Wil De legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten. Op hun uitdrukkelijk verzoek en onder voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid.Zelfbeschikking Onze Grondwet...

Lees meer