In aanloop naar het kamerdebat

februari 2011

Omdat een burgerinitiatief voor behandeling in de Tweede Kamer een uitgewerkt voorstel diende te zijn, heeft de initiatiefgroep een Proeve van wet met bijbehorende Memorie van Toelichting gemaakt. Eugène Sutorius en Jit Peters namen het voortouw voor de wetstekst, Wouter Beekman ontfermde zich samen met (de immer energieke) Eugène over de toelichting daarop.

De Proeve van wet diende als uitgangspunt voor de hoorzitting van de commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de commissies) op 16 februari waarin leden van de initiatiefgroep de gelegenheid kregen de voorgestane maatregelen te verduidelijken.

Publicaties

‘Uit Vrije Wil, waardig sterven op hoge leeftijd’ door Jit Peters, Eugène Sutorius en anderen. In artikelen en interviews geven leden van de initiatiefgroep Uit Vrije Wil hun visie op de problematiek van het voltooide leven van ouderen. Ook is de proeve van een wet die stervenshulp aan ouderen regelt met de uitgebreide Memorie van Toelichting opgenomen. Uitgeverij Boom 2011.

‘De zelfverkozen dood van ouderen’ door Wouter Beekman. Dit essay geeft een toegankelijk overzicht van de problematiek van het voltooide leven van ouderen, alsmede van de voorstellen voor stervenshulp m.b.t. deze doelgroep. Ook wordt het maatschappelijk debat naar aanleiding van het burgerinitiatief samengevat. Met een voorwoord van Jan Terlouw. Uitgeverij Free Musketeers 2012.

Mei 2011

Vervolgens hebben de eerder genoemde commissies op 18 mei naar aanleiding van dit burgerinitiatief rondetafelgesprekken gevoerd met ethici, wetenschappers, relevante organisaties, publicisten en ervaringsdeskundigen. Bij brief van 29 september stelden deze commissies uiteindelijk voor het burgerinitiatief te agenderen voor een plenair debat.

Steven Pleiter (Levenseindekliniek), Yvonne van Baarle (UVW) en Petra de Jong (NVVE)

Juni 2011

Hoewel terzijde, maar met grote implicatie bracht in juni de grote artsenfederatie KNMG een rapport uit waarin zij aangaf haar standpunt over euthanasie te verruimen. De druk was groot om iets ten faveure van ouderen met voltooid leven te doen. Door het burgerinitiatief van Uit Vrije Wil en de maatschappelijk discussie die in de samenleving was losgebarsten, kon de KNMG niet achteroverleunen. Het nieuwe standpunt bleek verbluffend geschikt om ouderen houvast te bieden bij een verzoek tot euthanasie. Voortaan kon ook een niet-lineaire optelsom van medische en niet-medische problemen, die dikwijls elk op zich niet levensbedreigend of fataal zijn, leiden tot uitzichtloos en ondraaglijk lijden in de zin van de Euthanasiewet. Vrij vertaald: een stapeling van ouderdomskwalen is voortaan ook een valide grond voor euthanasie. Ondanks het feit dat het soms een hele toer is om voldoende medische aandoeningen te vinden, biedt deze verruiming voor veel ouderen uitkomst. (Wee degenen, die daar niet in slagen.)