Uit Vrije Wil

Burgerinitiatief Voltooid Leven

steunbetuigingen

Het initiatief

Uit Vrije Wil en het Burgerinitiatief Voltooid Leven hebben een voorgeschiedenis. Sinds de dood van haar beide ouders liet de vraag “waarom kan het sterven van oude mensen niet beter” Yvonne van Baarle niet meer los. Het zou toch menselijk zijn ouderen zelf te laten bepalen wanneer zij het leven willen beëindigen, ook als daar hulp bij nodig is? Zij hebben heel hun leven belangrijke beslissingen kunnen nemen, waarom dan deze laatste niet?

Gepieker en gesprekken leidden tot de oprichting van een initiatiefgroep en het entameren van een burgerinitiatief, dat toen nog een nieuw verschijnsel was. De initiatiefgroep hief zich op toen voltooid leven op de politieke agenda stond. Deze site geeft in chronologische volgorde de ontwikkelingen weer en maakt het mogelijk de documenten die daarbij horen, te raadplegen.

Waar de vrije wil wordt geknecht, volgt felle kritiek in de opiniestukken. En dat is niet sporadisch het geval.

Yvonne van Baarle
Initiatiefneemster Uit Vrije Wil

Ontwikkelingslijn

2010

De start

Uit Vrije Wil kwam met een reuze klap binnen. Op 9 februari 2010 werd een persconferentie gehouden in Nieuwspoort.. Lees meer

2011

In aanloop naar het Kamerdebat

Omdat een burgerinitiatief voor behandeling in de Tweede Kamer een uitgewerkt voorstel diende te zijn, heeft de initiatiefgroep.. Lees meer

2012

Kamerdebat in plenaire vergadering

Twee maanden voor het Kamerdebat heeft ook de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) zich niet onbetuigd gelaten.. Lees meer

2013

De eindfase van Uit Vrije Wil

Op 30 september 2013 kreeg Uit Vrije Wil voor het laatst de gelegenheid haar standpunt in de Tweede Kamer toe te lichten... Lees meer

2016

Eerste onderzoek en de vernietigende reactie van het kabinet daarop

Naar aanleiding van de tweede evaluatie van de Euthanasiewet werd op instigatie van de VVD-fractie in de Tweede Kamer de Adviescommissie Voltooid Leven ingesteld.... Lees meer

2020

Perspectief-onderzoek en Wetsvoorstel D66

Op 30 januari werd in Nieuwsuur het Perspectief-onderzoek, voluit geheten ’Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers’, door Els van Wijngaarden gepresenteerd.. Lees meer

2021

Coalitieakkoord met voltooid leven als vrije kwestie

Na een lange formatieperiode werd het coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie (CU) op 15 december gepresenteerd. In het nieuwe.. Lees meer

2022

Advies Raad van State

Betutteling ten top en gebaseerd op ondeugdelijk materiaal, deze kwalificaties zijn van toepassing op het advies dat de Afdeling advisering van de Raad van State uitbracht over het.. Lees meer

Opinie

Opinie

Manifest

Doel Uit Vrije Wil De legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten. Op hun uitdrukkelijk verzoek en onder voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid.Zelfbeschikking...

Opinie

Proeve van een wet

Van begin af aan was de uitdagende vraag voor de initiatiefgroep hoe de zelfbeschikking van ouderen geen geweld aangedaan wordt als zij een voltooid leven ervaren en hulp nodig hebben bij de...

Opinie

Adviescommissie Voltooid Leven

Op basis van literatuuronderzoek concludeert de Adviescommissie dat de problematiek van ‘voltooid leven’ noch naar aantal noch naar aard een herziening of wijziging rechtvaardigt van de Wet...

Opinie

De Kabinetsreactie loog er niet om

De Kabinetsreactie loog er niet om. Van de analyse en conclusies van het adviesrapport werd geen spaan heel gelaten. Een wettelijk kader aanvullend op en naast de huidige systematiek behoort wél...

Nieuws

Nieuws

Actualiteit rond Voltooid Leven

In deze rubriek zal het laatste nieuws over voltooid leven en verwante onderwerpen worden geplaatst. Nu gaat de aandacht uit naar deze website, die kwa tekst en vormgeving de eerdere website per 1 november 2022 opvolgt.